Welcome南国登入为梦而年轻!

唐纳森滤芯正品-库存特价清仓明细表

创建于:2018/6/12 14:16:13 阅读: 0

唐纳森库存特价处理明细清单
3折-特价清仓
序号零件号名称生产年份18年牌价备注库存3折
DNS001P550038燃油滤芯2013          54.55 98.0       16.37
DNS002P553693燃油滤芯2014        134.29 58.0       40.29
DNS003P550753燃油滤芯2013     1,362.65 1.0      408.79
DNS004P550068燃油滤芯2013        155.02 1.0       46.51
DNS005P784525空气滤芯     2,598.78 10.0      779.63
DNS006R010069机滤2013        146.60 100.0       43.98
DNS007P550108燃油滤芯2011        233.42 115.0       70.03
DNS008R010034燃油滤芯2011        105.72 285.0       31.72
DNS009P782880空气滤芯2013     1,351.10 10.0      405.33
DNS010P550077机油滤芯2012        112.04 9.0       33.61
DNS011P563275液压滤座2013     2,508.00 1.0      752.40
DNS012P565185液压滤芯2012     2,685.89 22.0      805.77
DNS013P550406机油滤芯2014        101.58 194.0       30.47
DNS014P181087空气滤芯2013        687.22 15.0      206.17
DNS015P148350卡箍2011        113.82 70.0       34.15
DNS016P764729滤芯2012        651.79 93.0      195.54
DNS017X920006空滤2013     4,367.20 21.0    1,310.16
DNS018P502191机油滤芯2011        137.54 25.0       41.26
DNS019P565183滤芯座2012     2,553.51 13.0      766.05
DNS020R010056滤芯2013        132.07 143.0       39.62
DNS021P782937空气滤芯2013     1,045.33 8.0      313.60
DNS022P552055水滤        279.00 24.0       83.70
DNS023P551550液压滤          87.43 2.0       26.23
DNS024P171552 2014        311.92 2.0       93.58
DNS025R000179空滤        442.67 347.0      132.80
DNS026P951419空气滤芯2012        706.85 3.0      212.05
DNS027P171809液压滤2002        252.80 22.0       75.84
DNS028P502518滤网2012          66.64 41.0       19.99
DNS029P500096空气滤芯2012        209.35 15.0       62.81
DNS030P502404滤芯2014        153.22 214.0       45.97
DNS031P502009机油滤芯2013          81.90 1.0       24.57
DNS032B120271空滤2012     2,782.06 1.0      834.62
DNS033P167580指示器2014        212.73 25.0       63.82
DNS034B105002空滤2014        947.65 7.0      284.30
DNS035P763874液压滤芯     2,156.00 2.0      646.80
DNS036J0247552011        169.14 4.0       50.74
DNS037P532927卡箍2014        114.81 3.0       34.44
DNS038P550931滤芯2013        226.23 23.0       67.87
DNS039P164352液压滤芯2014        160.26 3.0       48.08
DNS040P179075液压滤2011     1,011.72 6.0      303.52
DNS041P923075空滤2011     1,481.88 4.0      444.56
DNS042P532474空滤2002        382.62 54.0      114.79
DNS043P777414空气滤芯2014        322.35 3.0       96.70
DNS044P789377空气滤芯     1,012.17 18.0      303.65
DNS045P170593液压滤芯2001     1,984.29 15.0      595.29
DNS046P566244油压滤2012     4,667.60 4.0    1,400.28
DNS047P115204卡箍2013        104.83 6.0       31.45
DNS048P500056空滤2011        257.32 36.0       77.19
DNS049P502379燃油滤2013        110.00 108.0       33.00
DNS050P566258液压滤2011     4,356.70 2.0    1,307.01
DNS051P171740液压滤2013        495.39 20.0      148.62
DNS052G070018空滤总成2015        941.54 18.0      282.46
DNS053P171944液压滤2012        889.36 8.0      266.81
DNS054P781470空滤2010        381.24 92.0      114.37
DNS055P781471空滤2010        282.26 127.0       84.68
DNS056P171947滤芯2013        833.64 23.0      250.09
DNS057P551345机油滤芯2000     2,043.32 96.0      612.99
DNS058P566263液压滤2014     1,941.87 4.0      582.56
DNS059P537451空滤     1,766.93 老包装4.0      530.08
DNS060DT-9600-13-8UM 2011        809.19 P56621620.0      242.76
DNS061P526410滤芯2011        948.76 1.0      284.63
DNS062M101171排气管     3,394.54 10.0    1,018.36
DNS063P181119空滤        694.25 10.0      208.28
DNS064P551264机油滤芯2003        314.11 6.0       94.23
DNS065P550018 2000        157.74 12.0       47.32
DNS066P525423空滤2004        895.23 10.0      268.57
DNS067P550059机油滤芯2002        195.13 29.0       58.54
DNS068P550522燃油滤芯2002        131.54 27.0       39.46
DNS069P171532滤芯2013        978.47 10.0      293.54
DNS070P550967滤芯2010        124.60 6.0       37.38
DNS071P606280空滤2007     1,515.83 15.0      454.75
DNS072P559418滤芯        123.45 5.0       37.04
DNS073P554072 2014        192.78 待处理仓10.0       57.83
DNS074P182054         242.22 44.0       72.67
DNS075P550447油水分离器芯2009        412.01 132.0      123.60
DNS076P136405空滤2010        897.37 11.0      269.21
DNS077P525026         721.50 1.0      216.45
DNS078P142793         353.75 5.0      106.12
DNS079P550017 2000        161.63 LF343012.0       48.49
DNS080P158661空滤2000        665.24 17.0      199.57
DNS081P822143 2007        253.88 19.0       76.16
DNS082P550409燃油滤芯2009        207.95 24.0       62.38
DNS083P170602液压滤芯2010     1,132.93 30.0      339.88
DNS084P550955滤芯        383.14 旧,无包装2.0      114.94
DNS085P782105滤芯2014        625.98 121.0      187.79
DNS086P136837空滤2011        656.53 2.0      196.96
DNS087P533230滤芯        384.13 3.0      115.24
DNS088P551753液压滤芯2005        245.41 30.0       73.62
DNS089P182073空滤     1,365.93 老  旧5.0      409.78
DNS090P551158液压滤芯2002        140.88 12.0       42.26
DNS091P142811空滤2004     1,939.76 8.0      581.93
DNS092P557380滤芯2002        230.03 36.0       69.01
DNS093P550729油水分离器芯        515.02 5.0      154.51
DNS094P522449空滤2002        282.79 3.0       84.84
DNS095P181044空滤2014        492.43 老  多51.0      147.73
DNS096P552819机油滤芯2010          83.15 19.0       24.94
DNS097P550320液压滤芯     1,168.67 老包装26.0      350.60
DNS098P174610液压滤芯2006        262.18 4.0       78.65
DNS099P526966空滤        426.78 ?1.0      128.03
DNS100P550702液压滤芯2008     1,150.05 13.0      345.02
DNS101P546567滤芯2009        957.31 1.0      287.19
DNS102P550315机油滤芯2013        156.92 2.0       47.08
DNS103P552040油水分离器2014        136.11 30.0       40.83
DNS104P554206机油滤芯2005        284.65 59.0       85.39
DNS105H002437预过滤器2013        960.99 52.0      288.30
DNS106R000105空气滤芯总成        413.38 旧  多7.0      124.01
DNS107P562263机滤座2005        209.40 4.0       62.82
DNS108P551266机油滤芯2011        181.10 50.0       54.33
DNS109P551343机油滤芯2001        175.23 9.0       52.57
DNS110P207402弯管2006        381.37 66.0      114.41
DNS111X002730      1,631.11 
   489.33
DNS112P831079 2013        144.18 
    43.25
DNS113R010063 2011        195.91 特价仓
    58.77
DNS114G130107 2013     3,417.31 10.0    1,025.19
DNS115P814749 2013        388.97 9.0      116.69
DNS116P565149 2007        377.14 38.0      113.14
DNS117P551329           72.95 大量18926.0       21.88
DNS118P553293 2005        154.95 99.0       46.48
3.5折-4.1折-特价清仓
序号零件号名称生产年份18年牌价库存35折41折
DNS119P778613空滤老  旧 包装烂     1,208.93 13423.1   
DNS120P182049空滤2005        968.73 1339.1   
DNS121P149099放泄阀          35.67 9012.5   
DNS122P181120空滤2006     1,019.88 45357.0   
DNS123P167162液压滤芯        639.38 17223.8   
DNS124P131280空滤2013     1,075.53 5376.4   
DNS125P552374 2013        873.38 5305.7   
DNS126P171540滤芯2014        226.33 1079.2   
DNS127P550550燃油滤芯2013        170.40 12159.6   
DNS128P550083液压滤芯2010        271.34 595.0   
DNS129C085006 2002        426.13 4149.1   
DNS130P558329滤芯2014        161.68 956.6   
DNS131B140019空滤总成2003   14,200.67 14970.2   
DNS132R800103空滤2010        647.21 14226.5   
DNS133P158670空滤2007        446.19 44156.2   
DNS134P550133液压滤芯2011          91.65 2732.1   
DNS135P550389滤芯2009          77.33 327.1   
DNS13